Co warto wiedzieć o odsetkach ustawowych?

Warto zdawać sobie sprawę, że odsetki ustawowe są najbardziej powszechną formą odszkodowania za zwłokę w przypadku świadczeń pieniężnych. Ich wysokość uzależniona jest od kary dłużnej, która jest dochodzona. Dzięki temu, że zostały one odgórnie ustanowione, zarówno jedna, jak i druga strona nie mają potrzeby wykazywania swoich strat. Wystarczy bowiem udowodnić czas zwłoki.

Podstawa prawna odsetek ustawowych

Trzeba pamiętać, że jeżeli tylko będą występowały jakiekolwiek przesłanki do wystąpienia do kontrahenta z żądaniem zapłaty odsetek, rekomendowane jest skorzystanie z tej opcji i dokonanie wyliczenia należnych odsetek na podstawie odsetek ustawowych. Należy mieć oczywiście świadomość, że wspomniane odsetki mają odgórna maksymalną wartość, co oznacza, że nie można naliczać odsetek, które będą przekraczały ustalony próg.

Jest to świetne narzędzie, którego zadaniem jest zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania zaległości w najszybszym możliwym terminie. Ustawowe odsetki są również rekompensatą dla wierzyciela, który musi czekać na daną płatność. Opóźnienie jak wiadomo może spowodować zatory płatnicze w firmie czy problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Naliczane są one wtedy, gdy umowa zawarta między dwoma kontrahentami nie będzie jasno wskazywała, jaka powinna być wysokość stawki odsetek za opóźnienie.

Jakie możemy wyróżnić rodzaje odsetek ustawowych?

Należy mieć świadomość, że obecnie istnieją trzy rodzaje odsetek ustawowych.

Pierwszą grupą są odsetki kapitałowe. Naliczane są one bowiem od kapitału, który został pożyczony. Warto zdawać sobie sprawę, że pożyczki to oprocentowane w skali całego roku odsetki kapitałowe. Ponadto nie wszyscy są świadomi, że mają one dodatkowo naliczaną prowizję pożyczkodawcy. Koniecznie trzeba również podkreślić, że są one naliczane przez pożyczkodawcę, nie zależą również od stawki ustawowej. Odsetki ustawowe szerzej opisane tutaj mają w tym przypadku zastosowanie tylko w przypadku, gdy sankcja na danego dłużnika zostanie nałożona przez sąd.

Kolejną grupą są odsetki za opóźnienie. Warto wiedzieć, że zostają one naliczane w przypadku niespłacenia częściowej albo całkowitej części długu. Pożyczkodawca ma bowiem prawo naliczyć dłużnikowi odsetki za opóźnienie w spłacie. Należy jednak zaznaczyć, że nie mogą być one wyższe od maksymalnych odsetek. Jeżeli w umowie fakt ten nie zostanie dokładnie sprecyzowany, wykorzystuje się ustawowe odsetki.

Możemy wyróżnić również odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jest to oczywiście specjalny rodzaj odsetek, który ma zastosowanie w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.