Co wpływa na oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu to kwestia którą duża część kredytobiorców pomija milczeniem. Wiadomo, że kredyt jest oprocentowany, wiadomo że oprocentowanie to w niewielkim stopniu, regularnie rośnie, ale niewiele poza tym. Przeciętny polski kredytobiorca nie ma pojęcia na temat procesów, które mają istotny wpływ na wysokość oprocentowania jego kredytu, a co za tym idzie, również na wysokość comiesięcznych rat.

Z czego składa się oprocentowanie kredytu?

Na oprocentowanie kredytu składają się dwa elementy. Jeden z nich jest zmienny, drugi (przynajmniej w teorii) nie. Czynnikiem niezmiennym jest marża banku, czyli, mówiąc wprost – zapłata jaką bank pobiera za udzielenie kredytu. Drugim, zmiennym czynnikiem, który również przekłada się na zysk banku, ale pochodzi z innego źródła jest współczynnik wibor. Rodzaj współczynnika wibor (a jest ich dziewięć), który przypisany jest do danego kredytu, zależy od umowy kredytowej, która zawiera między innymi taką informację.

Co to jest wibor?

Wibor, albo – jak brzmi jego pełna nazwa – Warsaw Interbank Offered Rate, to współczynnik, który jest wyliczany to zewnętrzną i niezależną od banków instytucję w procesie nazywanym wibor fixingiem. Banki są zobowiązanie codziennie ustalać oprocentowane, za jakie skłonne są udzielać kredytów innym bankom. Oprocentowanie to ustalane jest dla pożyczek o różnych czasach trwania. Najkrótszy okres takiego kredytu to jeden dzień, a najdłuższy – jeden rok. Następnie banki przesyłają dane o ustalonych oprocentowaniach do instytucji odpowiedzialnej za wibor fixing, gdzie wartości te są uśredniane (przy wcześniejszym odrzuceniu wartości skrajnych) i na ich podstawie ustalane są poszczególne współczynniki wibor.

Jak wibor wpływa na oprocentowanie?

Jak wspomniano na początku współczynnik wibor stanowi zmienną część oprocentowania – według niego naliczane są obowiązujące w danym okresie stopy procentowe. Jeżeli na przykład do kredytu przypisany jest dotyczący trzymiesięcznego okresu kredytowania omówiony tutaj wibor 3M, wyliczenie stóp oprocentowania odbywa się również raz na trzy miesiące. Wibor fixing wykonywany jest jednak codziennie, więc również, między innymi wartość współczynnika wibor 3M waha się i każdego dnia jest nieco inna. Która zatem wartość jest brana pod uwagę przez bank i służy do ustalenia oprocentowania? Ustawodawca zostawia tutaj bankom dużą swobodę, ale metoda ustalania współczynnika wibor musi być stała i zapisana w wewnętrznym regulaminie danego banku. Niektóre banki biorą pod uwagę wibor 3M z jakiegoś konkretnego dnia, każdego trzymiesięcznego okresu (w każdym z tych okresów jest to ten sam dzień), inne zaś wyliczają wartość współczynnika uśredniając wartości, z całego kwartału, z jego części, albo z konkretnych, z góry ustalonych dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.